Радово

        Радово, едно од најубавите Демирхисарски села се на­о­ѓа во се­ве­ро­и­сточ­ни­от дел на те­ри­то­ри­ја­та на Оп­шти­на­та Демир Хисар, чиј атар се до­пи­ра со про­сто­рот на Оп­шти­на­та Кру­ше­во.

        Се­ло­то е пла­нин­ско, на над­мор­ска ви­со­чи­на од 1.010 ме­три. Ата­рот е мал и за­фа­ќа про­стор од 4,9 km2. На не­го на обра­бот­ли­во­то зем­ји­ште от­па­ѓа­ат 122 ha, на шу­ми­те 175 ha, а на па­си­шта­та 174 ha Се­ло­то, во ос­но­ва, има пол­јо­дел­ска функ­ци­ја.

        На­сел­ба­та е ма­ла, на­се­ле­на со ма­ке­дон­ско на­се­ле­ние. Таа во 1961 го­ди­на има­ла 179 жи­те­ли, а во 1994 го­ди­на, са­мо 28 жи­те­ли. Денес Радово има само неколку постојани жители.

Цркви и Манастири

Св. Архангел Михаил