Суво Грло

        Суво Грло се на­о­ѓа во североисточниот дел на територијат на Општина Де­мир Хи­сар, ло­ци­ра­но од ле­ва­та стра­на на Цр­на Ре­ка. Населбата е 11км оддалечено од градот Демир Хисар. 

Се­ло­то се на­о­ѓа на над­мор­ска ви­со­чи­на од 720 ме­три. Ата­рот е мал и за­фа­ќа про­стор од 4,6 km2. На не­го шу­ми­те за­зе­ма­ат по­вр­ши­на од 241 ha, на па­си­шта­та от­па­ѓа­ат 120 ha, а на обра­бот­ли­во­то зем­ји­ште 79 ha.

На­сел­ба­та е ма­ла, на­се­ле­на со ма­ке­дон­ско на­се­ле­ние. Та­ка, таа во 1961 го­ди­на има­ла 143 жи­те­ли, до­де­ка во 1994 го­ди­на бро­јот се на­ма­лил ду­ри на 27 жи­те­ли. Денес во селоти живеат само 8 жители.

Цркви и Манастири

Св. Атанас

Пресвета Богородица